Regulamin
Regulamin usług serwisu mobilEkpert.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych za pośrednictwem serwisu mobilekspert.pl.

2. Administratorem serwisu jest MOTOCONTROLER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. płk. Stanisława Dąbka 8/402, 30-732 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Podgórze w Krakowie, pod numerem KRS: 0000932185, REGON: 520440363, NIP: 6793226824 , zwany dalej także Mobilekspert.

3. Dane adresowe Mobilekspert:

1) adres pocztowy: ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 8/402, 30-732 Kraków,

2) numer telefonu: tel. 12 31 30 200,

3) adres poczty elektronicznej: kontakt@mobilekspert.com.

4. Z chwilą złożenia zamówienia (zawarcia umowy) Klient:

1) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia; brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z Usług, oraz że po otrzymaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia w związku z rozpoczęciem realizacji usługi wyraził zgodę na brak możliwości odstąpienia od Umowy;

2) akceptuje, że po otrzymaniu maila potwierdzającego złożenie zamówienia w związku z rozpoczęciem realizacji usługi wyraził zgodę na brak możliwości odstąpienia od Umowy; wyrażenie takiego żądania przez Klienta będącego Konsumentem powoduje, że takiemu Klientowi – zgodnie z przepisem art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287, dalej jako: u.p.k.) nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy;

3) w przypadku Klienta, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą – oświadcza, że działa on w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; takie oświadczenie będzie uznawane za równoznaczne z faktem, że zawierana umowa posiada dla Klienta charakter zawodowy, chyba że Klient wyraźnie wskaże brak takiego charakteru; w przypadku wskazania, że umowa ma dla Klienta charakter zawodowy, do Klienta nie stosuje się postanowień przewidzianych w przepisach prawa lub Regulaminu dla Konsumentów.

5. Czas trwania umowy pomiędzy Mobilekspert a Klientem obejmuje czas od nawiązania skutecznego kontaktu z sprzedającym pojazd do wysłania na adres e-mail Klienta linku odsyłającego do Raportu. Wysłanie Klientowi linku odsyłającego do raportu stanowi wykonanie przez Mobilekspert Usługi zamówionej przez Klienta.

6. Wszystkie elementy tworzące Serwis takie jak: baza danych, konstrukcja, oprogramowanie, elementy graficzne i wszelkie inne utwory oraz przedmioty jakichkolwiek innych praw majątkowych i niemajątkowych udostępniane w ramach Serwisu pozostają pod ochroną prawa powszechnie obowiązującego, a Mobilekspert nie udziela żadnych praw do żadnego z wyżej wymienionych składników Klientowi i żadnej osobie trzeciej.

§ 2. DEFINICJE

1. Na użytek niniejszego Regulaminu, używane w nim pojęcia oznaczają:

1) Mobilekspert – MOTOCONTROLER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000932185, REGON: 520440363, NIP: 6793226824, ul. płk. Stanisława Dąbka 8/402, 30-732 Kraków;

2) Usługi – oferowane przez Mobilekspert usługi określone w § 3, a przede wszystkim dostarczenie raportu o stanie technicznym Pojazdu (w Pakiecie: Standard, Complex, Maxi, Premium) oraz usługi dodatkowe, o których mowa w § 7 Regulaminu;

3) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma prawo zaciągać we własnym imieniu zobowiązania, w tym złożyć zamówienie i zawrzeć Umowę o wykonanie Usługi; Klient będący osobą fizyczną może posiadać status Konsumenta;

4) Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w przepisie art. 221 k.c., jak również osoba fizyczna, do której stosuje się przepisy dot. konsumenta;

5) Pojazd – samochód osobowy lub samochód ciężarowy o DMC 3.5t, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), wskazany przez Klienta, będący przedmiotem oceny stanu technicznego w ramach Usługi;

6) Serwis – serwis internetowy działający pod adresem URL: www. mobilekspert.pl, mający na celu prezentowanie Usług oraz umożliwienie Klientowi zapoznanie się z ofertą Mobilekspert i złożenie zamówienia na wykonanie wybranej przez siebie usługi;

7) Zamówienie – oświadczenie Klienta o dokonaniu zakupu wybranej usługi, a także informacje, które są niezbędne do wykonania wybranej usługi;

8) Cena – wynagrodzenie Mobilekspert za wykonanie Usług na rzecz Klienta;

9) Cennik – zestawienie kwot stanowiących wynagrodzenie za poszczególne Usługi świadczone przez Mobilekspert; Cennik został udostępniony w Serwisie;

10) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i tryb korzystania z serwisu i usług oferowanych przez www.mobilekspert.pl;

11) Rzeczoznawca – osoba posiadająca niezbędną wiedzą i doświadczenie do celu realizacji Usługi, współpracująca z Mobilekspert na podstawie odrębnej umowy, która wykonuje na rzecz Klientów czynności związane z realizacją Usług;

12) Raport – dokument dotyczący pojazdu sporządzony przez Mobilekspert; przykładowy raport dostępny jest w Serwisie;

13) Siła Wyższa – zdarzenia pozostające poza kontrolą Mobilekspert i Klienta, w tym w szczególności strajki, zamieszki, awarie sieci Internet, sieci energetycznej, awarie komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji;

14) Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej;

15) Pakiet – usługi świadczone przez Mobilekspert na zamówienie Klienta na warunkach określonych w Regulaminie, nie stanowiące oceny stanu technicznego Pojazdu. Katalog Pakiet udostępniany jest poprzez Serwis;

16) Dodatek– usługi świadczone przez Mobilekspert na zamówienie Klienta, na warunkach określonych w Regulaminie, polegające na ocenie stanu technicznego Pojazdu. Katalog Dodatki udostępniany jest poprzez Serwis.

17) Biuro Obsługi Klienta – komórka organizacyjna Mobilekspert odpowiedzialna za kontakt z Klientami we wszystkich sprawach związanych z realizacją Usług na rzecz Klienta.

2. Nazwy jednostek redakcyjnych Regulaminu mają jedynie znaczenie orientacyjne.

§ 3. USŁUGI I CENY

1. Pakiety wykonywane są przez Rzeczoznawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Pakiety są realizowane w możliwie najrzetelniejszy sposób. Rzeczoznawca dokonując oceny stanu technicznego Pojazdu wydaje subiektywną opinię bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu.

2. Informacje o Usługach i ich Cenach umieszczone w Serwisie oraz informacje o sposobie ich wykonania nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

3. Pełny katalog Usług świadczonych przez Mobilekspert wraz ze szczegółową informacją o zakresie Usług, a także Cennik dostępny jest w Serwisie pod adresem https://motocontroler.com/zamow-usluge/

4. Ceny podane w Cenniku są Cenami brutto (zawierającymi podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości) i są wyrażone w złotych polskich.

5. Cennik szczegółowy Mobilekspert dostępny jest w Serwisie pod adresem: https://motocontroler.com/wp-content/uploads/2021/04/Cennik-28-04-2021.pdf.

6. Mobilekspert zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych w Serwisie, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych w Serwisie, bądź wprowadzenia w nich zmian.

§ 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI, PLIKI COOKIES ORAZ DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu mobilekspert.pl (w tym z wykorzystaniem plików cookies) lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest MOTOCONTROLER sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000932185, REGON: 520440363, NIP: 6793226824, ul. płk. Stanisława Dąbka 8/402, 30-732 Kraków.

2. Polityka prywatności oraz polityka cookies dostępne są Serwisie pod adresem: https://motocontroler.com/polityka-cookies/

https://motocontroler.com/polityka-prywatnosci/

§ 5. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Do skutecznego złożenia zamówienia w Mobilekspert niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet, urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także klawiatury lub innego urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, jak również odczytania Raportu.

2. Klient składa zamówienie poprzez wybranie pakietu, wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności oraz wciśnięcie przycisku “Kupuję i płacę”. Tym samym Klient akceptuje warunki świadczenia wybranej przez siebie Usługi wraz z jej Ceną określoną w podsumowaniu zamówienia. Klient w celu złożenia zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść.

3. Jeżeli Klient będący Konsumentem wyrazi żądanie, aby Mobilekspert rozpoczął wykonywanie Usługi jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, to Klientowi będącemu Konsumentem – zgodnie z przepisem art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287, dalej jako: u.p.k.) nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy.

4. Wskazanie przez Klienta – będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, że działa on w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie uznawane za równoznaczne z faktem, że zawierana umowa posiada dla Klienta charakter zawodowy, chyba że Klient wyraźnie wskaże brak takiego charakteru. W przypadku wskazania, że umowa ma dla Klienta charakter zawodowy, do Klienta nie stosuje się postanowień przewidzianych w przepisach prawa lub Regulaminu dla Konsumentów.

5. Formularz zamówienia zawiera następujące pozycje, których wypełnienie przez Klienta jest obowiązkowe w celu złożenia zamówienia:

• podanie danych Pojazdu umożliwiających jego identyfikację lub wskazanie aktualnego adresu ogłoszenia (link do strony www z ogłoszeniem),

• podanie danych personalnych Klienta lub osoby reprezentującej Klienta, niezbędnych do zrealizowania usługi (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),

• podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (dotyczy Klientów niebędących Konsumentami): firma Klienta, adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta, NIP Klienta.

6. Mobilekspert potwierdzi Klientowi zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, poprzez wiadomość mailową skierowaną na adres e-mail Klienta podany przy zamówieniu. W przypadku Klientów będących Konsumentami powyższe potwierdzenie obejmuje informacje zawarte w przepisie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

7. Mobilekspert przyjmuje do realizacji zamówienia złożone w Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 16:30

8. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych, w szczególności danych dotyczących Pojazdu. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych i niekompletnych danych oraz za skutki podania takich informacji.

9. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia przez Klienta umowy w przedmiocie wybranej Usługi z Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta od Mobilekspert potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, które następuje po dokonaniu płatności za Usługę, a jest poprzedzone złożeniem zamówienia za Usługę.

10. Mobilekspert zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zawartej umowy w przypadku np. braków kadrowych czy wystąpienia Siły Wyższej. O ewentualnej niemożliwości zrealizowania Usługi Mobilekspert z powodu braków kadrowych informuje Klienta w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia lub w przeciągu 2 dni od daty wystąpienia Siły Wyższej. W takim przypadku Mobilekspert zwraca się do Klienta z informacją o niemożliwości zrealizowania Usługi oraz zwraca Klientowi na wskazany przez niego numer rachunku bankowego całą płatność w terminie 14 dni.

11. Warunkiem uruchomienia realizacji zamówionej przez Klienta Usługi jest dokonanie przez Klienta zapłaty za wykonanie Usługi zgodnie z Cennikiem.

12. Zapłata Ceny za zamówione Usługi może zostać zrealizowana przez Klienta za pomocą:

1) karty kredytowej,

2) przelewem bankowym (w tym BLIK) oraz

3) za pośrednictwem operatora płatności internetowych PAYU.

Korzystając z form płatności wskazanej w pkt 1 i 2 Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Korzystając z formy płatności wskazanej w pkt 3 Kupujący płaci prowizję w wysokości wskazanej przez operatora PAYU.

13. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Mobilekspert.

§ 6. PAKIETY

1. Przed przystąpieniem do realizacji świadczenia Mobilekspert informuje Klienta, że akceptując niniejszy Regulamin, Klient w sposób wyraźny wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Mobilekspert.

2. Mobilekspert zobowiązuje się przystąpić do realizacji zamówienia (wykonywania Usługi) niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta oraz zarejestrowaniu przez Mobilekspert wpłaty ceny za Usługę w odpowiedniej wysokości.

3. Mobilekspert wykonuje Pakiety za pomocą Rzeczoznawców, którzy świadczą je według stworzonych przez Mobilekspert procedur z zachowaniem należytej staranności. W ramach Pakietu, Rzeczoznawca dokonuje oględzin Pojazdu, których zakres uzależniony jest od rodzaju wskazanego przez klienta Pakietu.

4. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia do realizacji i uzgodnieniu terminu oględzin z posiadaczem lub właścicielem Pojazdu, Mobilekspert przekazuje Rzeczoznawcy zlecenie wykonania Usługi Podstawowej zamówionej przez Klienta. Po przeprowadzeniu oględzin sporządzony zostaje Raport, który Mobilekspert udostępnia Klientowi w Serwisie. Raport zostaje udostępniony Klientowi w postaci linku do elektronicznej wersji dokumentu, który przesyłany jest na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Wysłanie Klientowi linku odsyłającego do raportu stanowi wykonanie przez Mobilekspert Usługi zamówionej przez Klienta.

5. Mobilekspert dołoży wszelkich starań w celu wykonania Pakietu w przewidzianym terminie.

6. Mobilekspert nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie przewidywanego terminu wykonania Usługi, które wynika z przyczyn niezależnych od Mobilekspert, a w szczególności:

1) z powodu braku dostępności Rzeczoznawcy mogącego wykonać zamówienie w lokalizacji wskazanej przez Klienta, o ile Mobilekspert powiadomi Klienta o wystąpieniu powyższej okoliczności w terminie 2 dni od jej wystąpienia;

2) gdy wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych nie było możliwości realizacji zamówienia;

3) gdy z przyczyn niezależnych od Mobilekspert, miejsce wykonywania zdjęć pojazdu nie było odpowiednio oświetlone lub gdy pojazd nie był wystawiony z zachowaniem odpowiedniej ilości miejsca (3 m z każdej strony pojazdu),

4) na skutek wystąpienia okoliczności związanych z siłą wyższą, niezależną od Mobilekspert, o ile Mobilekspert powiadomi o wystąpieniu powyższej okoliczności w terminie 2 dni od jej wystąpienia;

5) z powodu uniemożliwienia przez właściciela lub posiadacza Pojazdu dokonania oględzin w wyznaczonym terminie.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Mobilekspert zrealizuje zamówienie w najbliższym możliwym terminie.

7. Jeżeli zamówienie złożone zostało po godzinie 16:30 w Dniu Roboczym Mobilekspert zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia realizacji Pakietu od godziny 9:00 rano następnego Dnia Roboczego.

8. Jeżeli nie będzie możliwości kontaktu z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu do godziny 16:30 w Dniu Roboczym, w którym przyjęto zamówienie do realizacji, Mobilekspert zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia jego realizacji następnego Dnia Roboczego od godziny 9:00.

9. Jeżeli płatność została zarejestrowana poza godzinami pracy, w sobotę, bądź dnia ustawowo wolnego od pracy, Mobilekspert uruchomi Pakiet najpóźniej pierwszego kolejnego Dnia Roboczego.

10. Przez rozpoczęcie realizacji Pakietu rozumie się dokonanie przez Biuro Obsługi Klienta czynności związanych z nawiązaniem kontaktu z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu w celu umówienia oględzin na możliwie najszybszy termin wykonania Pakietu.

11. Mobilekspert nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usługi Podstawowej w razie uniemożliwienia oględzin przez właściciela lub posiadacza Pojazdu lub w razie podania nieprawdziwych, niekompletnych lub nieprawidłowych danych przez Klienta.

12. Mobilekspert nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie jazdy próbnej Pojazdem przez Rzeczoznawcę w przypadku, gdy Pojazd nie został dopuszczony do ruchu w Polsce, nie posiada ważnej polisy OC lub na jazdę próbną nie wyraził zgody posiadacz lub właściciel Pojazdu. Jeżeli właściciel lub posiadacz pojazdu nie wyrazi zgody na wykonanie jazdy próbnej przez Rzeczoznawcę, Mobilekspert dołoży starań, aby Rzeczoznawca wykonał jazdę próbną z poziomu pasażera Pojazdu, co zostanie odnotowane w Raporcie.

13. W razie, gdy Mobilekspert nie będzie mógł zrealizować zamówionego Pakietu ze względu na brak zgody właściciela lub posiadacza Pojazdu dla skorzystania ze wszystkich środków i narzędzi dostępnych w ramach zamówionego Pakietu (np. brak zgody na podłączenie Pojazdu do komputera diagnostycznego), o czym Mobilekspert poweźmie wiadomość na etapie nawiązywania kontaktu z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu, Biuro Obsługi Klienta poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji oraz ustali z Klientem zakres wykonania Pakietu. Jeśli Mobilekspert poweźmie wiadomość o powyższych okolicznościach w czasie wykonywania oględzin Pojazdu, to Rzeczoznawca wykona oględziny w możliwie najszerszym zakresie, na jaki wyraża zgodę właściciel lub posiadacz Pojazdu, co może skutkować zmianą zakresu oględzin; powyższa okoliczność – wobec faktu, że Mobilekspert nie ma wpływu na jej wystąpienie – nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia należnego Mobilekspert.

14. W przypadku, gdy właściciel lub posiadacz Pojazdu przy pierwszym kontakcie z Biurem Obsługi Klienta Mobilekspert nie wyrazi zgody na wykonanie oględzin Pojazdu przez Rzeczoznawcę, Klient w ramach opłaconej Usługi może:

1) w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia wskazać bezpłatnie inny Pojazd do przeprowadzenia oględzin albo

2) w ciągu 14 dni od daty wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, zdecydować się na zwrot wpłaconych środków.

W przypadku braku wskazania innego pojazdu w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia usługa zostaje uznana za zrealizowaną.

15. Mobilekspert zastrzega, iż Rzeczoznawca dokonuje oględzin w zakresie przewidzianym dla zamówionego przez Klienta Pakietu.

16. Klient może korzystać z Raportu udostępnionego w Serwisie przez okres 1 miesiąca liczonego od dnia jego udostępnienia w Serwisie. Po tym czasie dostęp do Raportu wygasa. W czasie, gdy Raport jest udostępniany w Serwisie, Klient uprawniony jest do wydrukowania Raportu lub zapisania Raportu na swoim urządzeniu.

17. Raport wygenerowany w Serwisie przez Mobilekspert nie może być udostępniany osobom trzecim. Klient jest jedyną osobą, której Administrator udostępnia raport z wykonanych usług na okres wskazany w niniejszym Regulaminie. Za wszelkie przypadki udostępnienia raportu osobom trzecim, w tym za naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, wszelką odpowiedzialność ponosi Klient.

18. Średni czas realizacji usługi, zawarty na stronie, jest przypisany do każdego z pakietów i zawiera zakładany czas realizacji usługi. Podany czas może ulec wydłużeniu lub skróceniu z powodu Sił Wyższych lub innych przyczyn niezależnych od Mobilekspert, takich jak dostępność sprzedającego oraz ilość zleceń, które w danym dniu są realizowane na danym terenie (w takim przypadku zlecenie zostanie zrealizowane zgodnie z kolejnością zamówień, w najbliższym możliwym terminie). Mobilekspert nie ponosi odpowiedzialności za realizację usługi w czasie dłuższym niż czas średni, który został podany w Serwisie.

19. Element pakietu dotyczący oględzin Pojazdu od spodu jest realizowany na kanale, podnośniku lub najazdach. Mobilekspert zastrzega, że czynności wymagające demontażu elementów pojazdu nie są wykonywane. W związku z powyższym odkręcanie pokrywy pod silnikiem oraz innych elementów może nie zostać wykonane.

20. Sprawozdanie z podłączenia Pojazdu do komputera diagnostycznego ma na celu wskazanie wykrytych błędów w elektronicznych układach sterowania pojazdem możliwych do weryfikacji.

§ 7.DODATKI

1. Usługi Dodatkowe realizowane są przez Mobilekspert r lub przez Rzeczoznawców.

2. Warunkiem zamówienia przez Klienta Usług Dodatkowych jest zamówienie Usługi Podstawowej (wyjątkiem jest usługa Historia Szkód Pojazdu, która może zostać zamówiona jako odrębna usługa)

3. Mobilekspert realizuje Usługi Dodatkowe w możliwie najszybszym terminie od chwili udostępniania Klientowi Raportu w Serwisie.

4. Zamówiona przez Klienta Usługa Dodatkowa zostaje wykonana poprzez wysłanie do Klienta za pomocą poczty e-mail (nie dotyczy: Usługi Dodatkowej – Ekspres oraz Rozmowy z Rzeczoznawcą). O zrealizowaniu Usługi Dodatkowej Klient nie jest informowany w odrębnej wiadomości e-mail.

5. Do wykonania Usługi polegającej na rozmowie telefonicznej z Rzeczoznawcą po oględzinach Pojazdu konieczne jest podanie prawidłowego numeru telefonu przez Klienta (Klient zobowiązuje się do wskazania numeru zarejestrowanego w Polsce). Rozmowa połączona jest za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Mobilekspert. Biuro Obsługi Klienta próbuje nawiązać połączenia trzykrotnie. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem środki za Dodatek zostaną zwrócone.

6. Wnioski z rozmowy prowadzonej przez Rzeczoznawcę z Klientem po dokonaniu oględzin mogą w pewnym zakresie różnić się od wniosków przedstawionych w raporcie, a to z uwagi na fakt, że informacje umieszczone w raporcie są poprzedzone analizą całości materiału i ustaleń zebranych podczas oględzin jak również weryfikacją całości raportu przez Weryfikatora..

7. Klient zamawiając Usługę Podstawową uprawniony jest do zamówienia wykonania jej w trybie EKSPRES. W razie zamówienia Usługi Podstawowej w trybie EKSPRES Biuro Obsługi Klienta Mobilekspert przyjmuje do realizacji takie zamówienie poza regularną kolejnością w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Warunki usługi dodatkowej Historia Szkód Pojazdu regulowany jest osobnym regulaminem.

9. Efektem realizacji usługi jest sprawdzenie czy w bazie partnerskiej znajdują się informacje o szkodach pojazdu identyfikowanego po numerze VIN. Wynikiem sprawdzenia może być informacja o szkodzie lub o braku informacji o szkodzie w zawartości bazy.

10. Klient ma możliwość zakupu usługi polegającej na wycenie pojazdu w oparciu o raport (sprawdzenie przed zakupem) ze stanu pojazdu Mobilekspert. Służy ona wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

11. Klient ma możliwość zakupu usługi polegającej na sprawdzeniu wskazanego pojazdu w rejestrze zastawów sądowych. Usługa ta jest dostępna jedynie dla samochodów zarejestrowanych na terenie Polski.

12. Klient ma możliwość zakupu usługi polegającej na wykonaniu filmu z oględzin pojazdu. Usługa polega na nagraniu pokazującym sprawdzany pojazd. Materiał ma długość około 1-2 minut.

§ 8 PROMOCJE, PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE, PROGRAMY PARTNERSKIE I INNE

1. Mobilekspert może organizować Promocje, Programy Lojalnościowe, Programy Partnerskie, Oferty łączone, Oferty wiązane i tym podobne.

2. Warunkiem uczestnictwa w promocjach, programach oraz ofertach wymienionych w § 8 ust.1 jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Warunków promocji, programu lub oferty.

3. Warunki promocji, programu lub oferty będą każdorazowo udostępnianie w Serwisie.

4. W przypadku zmiany warunków promocji, programu lub oferty, Klienta obowiązują warunki promocji, programu lub oferty z chwili złożenia Zamówienia.

5. W przypadku promocji, Klient opłaca cenę pomniejszoną o wysokość promocji. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy w trakcie realizacji Usługi, Klient zostanie obciążony karą umowną w wysokości odpowiadającej kwocie o jaką została pomniejszona cena Usługi. Nie narusza to postanowień o uzasadnionych kosztach.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem – z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 pkt 2 Regulaminu (żądanie, aby Mobilekspert rozpoczął wykonywanie Usługi jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy) – może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów: 1) pocztą na adres ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków, 2) wiadomość mailowa na adres kontakt@mobilekspert.com. Przepis art. 61 k.c. stosuje się wprost.

2. Mobilekspert niezwłocznie prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Po odstąpieniu od umowy, Mobilekspert zwraca Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wydane przez niego środki. Mobilekspert dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

4. W przypadku, gdy Klient odstąpi od Umowy przed przystąpieniem Mobilekspert do realizacji Usługi, to Klient nie musi zwracać Mobilekspert uzasadnionych kosztów, a Mobilekspert zobowiązany jest do zwrócenia całej kwoty. Mobilekspert zwraca część kwoty, gdy wysokość ceny wynikała z promocji.

5. Jeżeli Klient chce odstąpić od Umowy w trakcie realizacji Usługi, obowiązany jest zwrócić Mobilekspert poniesione przez niego koszty, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

6. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po przystąpieniu do realizacji Usługi przez Mobilekspert, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Wysokość opłaty za spełnione świadczenie do momentu rozwiązania umowy reguluje cennik szczegółowy. Klient będący Konsumentem nie może wykonywać ustawowego prawa odstąpienia od umowy po faktycznym wykonaniu Usługi.

7. Mobilekspert informuje Klienta o wysokości uzasadnionych kosztów, które Klient musi zwrócić Mobilekspert. Mobilekspert oblicza wysokość uzasadnionych kosztów uwzględniając etap realizacji Usługi. Z zastrzeżeniem innych postanowień, Klient zwraca wyłącznie uzasadnione koszty.

8. Klientom niebędącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Raport o stanie samochodu przygotowywany przez Mobilekspert jest wykonywany rzetelnie. Zawiera on profesjonalnie przygotowaną subiektywną opinię o stanie samochodu.

2. Raport o stanie samochodu nie może być traktowany jako wytyczne dla sprzedającego lub kupującego Pojazd, ani traktowany jako zachęta do kupna lub rezygnacji z zakupu. Raport z oględzin pojazdu nie stanowi gwarancji na sprawdzany samochód. Raport wskazuje w jakim stanie znajdują się określone elementy Pojazdu. Ostateczną decyzję co do zakupu danego pojazdu podejmuje Klient. Ewentualne ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zakupu Pojazdu ponosi wyłącznie Klient.

3. Mobilekspert nie ponosi odpowiedzialności za:

1) skutki powstałe w następstwie podjęcia decyzji o zakupie bądź rezygnacji z zakupu Pojazdu po zapoznaniu się z treścią Raportu, gdyż Raport stanowi jedynie opinię na temat stanu technicznego Pojazdu, wydaną na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia na dzień wykonania oględzin Pojazdu,

2) niewykonanie Pakietu spowodowane przeszkodą niezależną od Mobilekspert, w szczególności przeszkodą polegającą na nieudostępnieniu Pojazdu przez jego właściciela lub posiadacza,

3) niewskazanie w Raporcie wad ukrytych Pojazdu,

4) zmiany zaistniałe w Pojeździe (w tym usterki i wady) po wykonaniu Usługi,

5) skutki wynikłe z nieprawidłowego lub niewłaściwego podania danych przez Klienta, w szczególności polegające na podaniu danych nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd,

6) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Klientem umowy, jeśli jest ono następstwem Siły Wyższej.

4. Mobilekspert zastrzega, że nie udziela żadnych gwarancji lub rękojmi dotyczących Pojazdu będącego przedmiotem oceny stanu technicznego.

5. Mobilekspert dokłada wszelkich starań, by dane zawarte w raporcie były jak najbardziej rzetelnym i zgodnym ze stanem faktycznym opisem stanu samochodu w momencie dokonywania oględzin, korzystając z dostępnych podczas wykonywania usług narzędzi. Mobilekspert nie odpowiada za celowe, skuteczne zatajenie wad pojazdu przez sprzedającego lub właściciela, mając na uwadze, że wykrycie wszystkich usterek Pojazdu może nie być możliwe.

6. Mobilekspert zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac modernizacyjnych, aktualizacji oraz konserwacji technicznych Serwisu. O terminach powyższych prac Mobilekspert informuje za pośrednictwem Serwisu. W ogłoszonych terminach prac modernizacyjnych, aktualizacji lub konserwacji technicznych dostęp do Serwisu może być utrudniony.

§ 11. REKLAMACJA

1. Mobilekspert odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową usługi w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Konsumentowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności wykonanej usługi z umową („Reklamacja”), w przypadku gdy usługa jest niezgodna z umową. W przypadku zgłoszenia reklamacji Konsument powinien przesłać reklamację usługi na adres: kontakt@ mobilekspert.pl, wraz z wypełnionym drukiem reklamacyjnym, którego przykładowy wzór można pobrać klikając w następujące link: reklamacja.pdf

3. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Mobilekspert przesyłki lub informacji ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

§ 12. KONTAKT Z MOBILEKSPERT

1. Obsługa Klientów serwisu Mobilekspert jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerem telefonu 12 31 30 200. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta. Pytania można również kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@ mobilekspert.pl lub przez stronę internetową za pomocą formularza kontaktowego.

§ 13.PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie majątkowe do nazwy, budowy, oprogramowania, bazy danych, a także elementów graficznych oraz wszystkich innych utworów i przedmiotów Serwisu stanowią własność Mobilekspert i podlegają ochronie prawnej, a Mobilekspert nie udziela żadnych praw do żadnego z wyżej wymienionych składników żadnej osobie trzeciej. W szczególności zabronione jest bez zgody Mobilekspert wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).

2. Raport o stanie samochodu jest utworem, którego autorem jest Mobilekspert.

3. Korzystanie z raportu, a w szczególności jego zmiana, powielanie, udostępnianie osobom trzecim, wykorzystywanie w celach innych niż określone w niniejszej Regulaminie bez zgody Mobilekspert jest zakazane. Zgoda Mobilekspert wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Klient może korzystać z Raportu w celach prywatnych, a także niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to interesów Mobilekspert.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://www.motocontroler.com/regulamin/

3. Mobilekspert zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Mobilekspert opublikuje zmiany poprzez udostępnienie jednolitego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu. W przypadku zmiany Regulaminu po zawarciu umowy z Klientem, obowiązuje dotychczasowy Regulamin do czasu wykonania Usługi.

4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

5. W przypadku wystąpienia sporu z Mobilekspert, Klient będący Konsumentem może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów.

6. Wszelkie spory pomiędzy Mobilekspert a Klientem niebędącym Konsumentem wynikające ze świadczenia Usług przez Mobilekspert na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Mobilekspert.

7. Mobilekspert oświadcza, że zabronione jest dostarczanie przez użytkownika treści bezprawnych.

8. Wszelkie spory pomiędzy Mobilekspert a Klientem będącym Konsumentem wynikające ze świadczenia Usług przez Mobilekspert na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy właściwe według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.